fbpx

UCHYLONE UCHWAŁĄ NR 62/2021 SENATU AWF Z DNIA 29.06.2021 r.

Postanowienia Deklaracji Bolońskiej oraz stosowne zapisy w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842) nakładają na wyższe uczelnie obowiązek wprowadzenia systemu zapewnienia jakości kształcenia oraz obowiązek wprowadzenia mechanizmów monitorowania i doskonalenia jakości kształcenia – które byłyby zgodne z obowiązującymi w tym zakresie standardami europejskimi. Realizując powyższe założenia – wprowadza się Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia, którego zadaniem jest zintegrowanie obowiązujących już od dawna w Uczelni oraz nowo powstałych procedur kontroli i doskonalenia jakości kształcenia.


Podstawowymi celami Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia są:

 1. Podnoszenie jakości kształcenia.
 2. Stałe monitorowanie procesu kształcenia.
 3. Opracowywanie i doskonalenie procedur oceny metod i warunków kształcenia.
 4. Tworzenie programów studiów zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i postanowieniami Deklaracji Bolońskiej z 1999 roku.


Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia reguluje:

 1. Zasady monitorowania procesu wdrażania standardów akademickich w zakresie podnoszenia kompetencji naukowych kadry dydaktycznej (analiza i ocena kadry nauczycielskiej i jej dorobku naukowego).
 2. Zasady monitorowania procesu nauczania w zakresie podnoszenia jakości oferty dydaktycznej (ocenia się programy nauczania, plany studiów, procedury egzaminacyjne).
 3. Zasady podnoszenia jakości w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych (ocenia się zgodność merytorycznej treści poszczególnych przedmiotów z programem nauczania, postawę i komunikatywność prowadzącego).
 4. Zasady podnoszenia jakości warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych (infrastruktura dydaktyczna – sale wykładowe, ćwiczeniowe, seminaryjne, laboratoria itp., liczebność grup studenckich na poszczególnych rodzajach zajęć, pomoce dydaktyczne, wyposażenie bibliotek oraz wielkość i dostęp do zbiorów, ocena obsługi studentów przez dziekanaty).


Monitorowanie i podnoszenie jakości kształcenia w Uczelni odbywa się w obszarach opisanych poniższymi procedurami. Narzędziami wykonawczymi procedur są adekwatne formularze:

 1. Procedura oceny kadry dydaktycznej (§ 3, ust.1) (Załącznik nr 2).
 2. Procedura monitorowania osiąganych efektów kształcenia oraz zasad archiwizacji prac dokumentujących osiągnięte efekty kształcenia (Załącznik nr 3).
 3. Procedura oceny jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych (§ 3, ust.3, ust.4) (Załącznik nr 4).
 4. Procedura monitorowania losów zawodowych absolwentów (§ 3, ust.2) (Załącznik nr 5).
 5. Procedura badania zgodności programu studiów z sylwetką absolwenta i potrzebami rynku oraz weryfikacji programu studiów pod kątem możliwości osiągania założonych efektów kształcenia (Załącznik nr 6).


Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia funkcjonuje na dwóch poziomach:

 1. Prowadzony na szczeblu wydziałów reprezentowany przez powoływane przez dziekanów Komisje Wydziałowe ds. Oceny Jakości Kształcenia.
 2. Prowadzony na szczeblu uczelni – reprezentowany przez Uczelnianą Komisję ds. Oceny Jakości Kształcenia


Komisje Wydziałowe ds. Oceny Jakości Kształcenia mają następujące zadania:

 1. Ocena poprawności powierzania nauczycielom akademickim zajęć dydaktycznych zgodnie z ich kwalifikacjami naukowymi i zawodowymi (specjalność naukowa, dorobek naukowy, doświadczenie zawodowe).
 2. Opiniowanie projektów nowych i analiza realizowanych programów kształcenia w aspekcie ich zgodności ze strategią rozwoju Uczelni oraz kierunkowymi i obszarowymi efektami kształcenia.
 3. Sprawdzanie dokumentacji procesu kształcenia i analiza sposobów weryfikacji osiąganych przez studentów założonych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.
 4. Analiza wyników ankiet studenckich na wszystkich poziomach kształcenia, dotyczących oceny jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych. Wyciąganie na ich podstawie wniosków mających na celu poprawę jakości kształcenia.
 5. Ocena organizacji i warunków kształcenia studentów na wydziałach, w tym rozkładu zajęć dydaktycznych oraz jakości infrastruktury dydaktycznej (sale dydaktyczne, ich wyposażenie, wyposażenie bibliotek, itp.).
 6. Zasięganie opinii pracodawców w zakresie przygotowania absolwentów do pracy zawodowej oraz zasadności i poprawności przygotowania nowych programów kształcenia.
 7. Przedstawianie władzom wydziałów propozycji działań zmierzających do poprawy jakości kształcenia na wydziałach oraz monitorowanie ich wdrażania.
 8. Przygotowanie corocznie w postaci raportów dla rad wydziałów sprawozdań z funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w poprzednim roku akademickim.


Uczelniana Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia ma następujące zadania:

 1. Przygotowywanie i stałe doskonalenie procedur dotyczących działalności dydaktycznej Uczelni i poprawy jakości kształcenia.
 2. Ocena zgodności kierunku i profilu studiów z misją i strategią Uczelni.
 3. Wspieranie i monitorowanie działalności Wydziałowych Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia.
 4. Analiza jakości kształcenia w Uczelni na podstawie oceny uchwał rad wydziałów poświęconych jakości kształcenia oraz raportów Komisji Wydziałowych ds. Oceny Jakości Kształcenia.
 5. Ocena funkcjonowania informatycznych systemów wspierania procesu dydaktycznego.
 6. Nadzór nad zapewnieniem odpowiednich warunków efektywnego kształcenia studentów w obiektach uczelnianych.
 7. Przedstawianie Rektorowi projektów działań mających na celu doskonalenie jakości kształcenia w Uczelni.
 8. Przygotowanie corocznie w postaci raportu dla Senatu Uczelni sprawozdania z funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w poprzednim roku akademickim.


Senat powołuje Uczelnianą Komisję ds. Oceny Jakości Kształcenia, na okres trwania kadencji. W skład Uczelnianej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia wchodzą:

 • przewodniczący Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia,
 • po dwóch przedstawicieli z grona samodzielnych nauczycieli akademickich każdego z wydziałów Uczelni,
 • przedstawiciel studentów,
 • przedstawiciel doktorantów.

Za działalność Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia na poszczególnych poziomach odpowiedzialni są odpowiednio: dziekani (poziom wydziałów) oraz Prorektor ds. Studiów (poziom Uczelni).


Procedury utrzymane w mocy z 2015 roku do czasu wprowadzenia nowych regulacji w tej sprawie: