UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań

Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Komisje i Zespoły Wydziałowe

KOLEGIUM DZIEKAŃSKIE

Skład

Przewodniczący: dr hab. Leszek Zguczyński

Członkowie:

 1. dr hab. Piotr Żurek
 2. dr Piotr Basta
 3. prof. dr hab. Tomasz Jurek
 4. dr hab. prof. AWF Anna Skarpańska-Stejnborn
 5. dr Anita Kulik
 6. dr inż. Kinga Mruczyk
 7. dr Jerzy Trzeciak
 8. p. Danuta Kowalewska
 9. mgr Bogusława Adamska
 10. mgr Sylwia Łopato-Szafratowicz
 11. stud. Katarzyna Mrzywka

Sekretarz: mgr Agnieszka Basta

Zadania

Kolegium jest ciałem doradczym, którego zadaniem jest wyrażanie opinii i rekomendacji w sprawach przekazanych do rozpatrzenia przez Dziekana. W szczególności do zadań Kolegium należy dokonywanie bieżących analiz i wypracowanie wniosków związanych z działalnością organizacyjną, dydaktyczną i naukową Wydziału oraz obsługa procesów akredytacyjnych.

WYDZIAŁOWA KOMISJA REKRUTACYJNA

Skład

Przewodniczący: dr hab. Leszek Zguczyński

Z-ca Przewodniczącego: dr Piotr Grochowski

Członkowie:

 1. dr Piotr Basta

Sekretarz: mgr Bogusława Adamska

Zadania

Zadania Komisji:

 • koordynacja i nadzór nad pracą Punktu Rekrutacyjnego;
 • rozpatrywanie wniosków Punktu Rekrutacyjnego o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego w przypadkach wątpliwych, a w tym występowanie w tych sprawach do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej;
 • przyjmowanie na studia kandydatów w ramach limitu miejsc będącego w dyspozycji Komisji.

Zadania Sekretarza Komisji:

 • obsługa biurowo-techniczna Komisji,
 • współpraca z Punktem Rekrutacyjnym w ramach prowadzonych przez jednostkę działań związanych z potrzebami Komisji.

Zadania Punktu Rekrutacyjnego:

 • udzielanie informacji w prawach dotyczących warunków rekrutacji;
 • kontrola nad poprawnością przebiegu rejestracji elektronicznej;
 • przyjmowanie i kompletowanie dokumentów składanych przez kandydatów na studia w ZWKF w Gorzowie Wielkopolskim;
 • sporządzanie list przyjętych na poszczególne kierunki studiów;
 • zawiadamianie kandydatów o wynikach postępowania rekrutacyjnego;
 • przygotowanie materiałów dla Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w związku z odwołaniami kandydatów;
 • sporządzanie wniosków do Komisji o dopuszczenie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego w przypadkach budzących wątpliwości.

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Skład

Przewodniczący: dr Mariola Radzińska

Członkowie:

 1. dr hab. Barbara Mierzejewska-Krzyżowska
 2. dr hab. Sławomir Marszałek
 3. dr Jan Łojewski
 4. stud. Karina Turek

Sekretarz: mgr Sylwia Łopato-Szafratowicz

Zadania

Zadania Komisji:

WYDZIAŁOWA KOMISJA STYPENDIALNA

Skład

Przewodniczący: dr Piotr Basta

Członkowie:

 1. stud. Mateusz Błachowicz
 2. stud. Iga Drozdowska
 3. stud. Katarzyna Mrzywka
 4. stud. Karina Turek
 5. mgr Izabela Geńko

Sekretarz: mgr Izabela Geńko

Zadania

Zadania Komisji:

 • przyznawanie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi.

KOMISJA PROGRAMOWA DLA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE

Skład

Przewodniczący: dr hab. Piotr Żurek

Członkowie:

 1. dr Anna Kasperska
 2. dr Łukasz Lamcha
 3. dr Alicja Naczk
 4. dr Marzena Tomczak
 5. dr Jerzy Trzeciak
 6. dr Piotr Wójciak
 7. stud. Anna Szafkowska

Sekretarz: mgr Bogusława Adamska

Zadania

Zadania Komisji: 

KOMISJA PROGRAMOWA DLA KIERUNKU FIZJOTERAPIA

Skład

Przewodniczący: dr hab. Sławomir Marszałek

Członkowie:

 1. dr n. med. Janusz Doś
 2. dr n. med. Stanisław Faliszewski
 3. dr Anita Kulik
 4. dr n. med. Ewa Latour
 5. stud. Katarzyna Mrzywka

Sekretarz: mgr Iwona Grabowska-Trzeciak

Zadania

Zadania Komisji: 

KOMISJA PROGRAMOWA DLA KIERUNKU DIETETYKA

Skład

Przewodniczący: dr hab. prof. AWF Anna Skarpańska-Stejnborn

Członkowie:

 1. dr inż. Aleksandra Kostrzewa-Tarnowska
 2. dr Małgorzata Mizgier
 3. dr inż. Kinga Mruczyk
 4. dr Joanna Ostapiuk-Karolczuk
 5. stud. Barbara Krystkiewicz

Sekretarz: mgr Maja Bukowska

Zadania

Zadania Komisji: 

WYDZIAŁOWA KOMISJA KONKURSOWA NA NAJLEPSZE PRACE DYPLOMOWE

Skład

Przewodniczący: dr hab. Barbara Mierzejewska-Krzyżowska

Członkowie:

 1. dr hab. prof. AWF Zdzisław Adach
 2. prof. dr hab. Tomasz Jurek

Sekretarz: mgr Bogusława Adamska

Zadania

Zadania Komisji: 

 • podejmowanie decyzji o przyznaniu bądź nieprzyznaniu wyróżnienia danej pracy dyplomowej

ZESPÓŁ DS. OCENY BAZY DYDAKTYCZNEJ

Skład

Przewodniczący: dr Wojciech Gruszka

Członkowie:

 1. mgr Iwona Grabowska-Trzeciak
 2. mgr Sylwia Łopato-Szafratowicz
 3. mgr Magdalena Trzeciak-Witkowiak
 4. Jerzy Purat
 5. Renata Szulżyk
 6. Grzegorz Śnieguła
 7. Barbara Zdrowowicz

Sekretarz: mgr Sylwia Łopato-Szafratowicz

Zadania

Zadania Zespołu: 

KOMISJA OPINIODAWCZO-KASACYJNA

Skład

Przewodnicząca: Renata Szulżyk

Z-ca Przewodniczącej: Barbara Zdrowowicz

Członkowie:

 1. Henryk Budny
 2. Adam Konik
 3. Ewa Nowak
 4. Krzysztof Witków

Sekretarz: Ewa Nowak

Zadania

Zadania Komisji:

 • dokonanie oceny stanu fizycznego przedmiotów przeznaczonych do likwidacji, ujętych trescią wniosku o likwidację sktadników mienia;
 • ustalenie sposobu likwidacji sktadników mienia (złomowanie, sprzedaż, przekazanie);
 • sporządzenie protokołów likwidacji i przedłożenie do zatwierdzenia Kwestorowi i Kanclerzowi Uczelni;
 • dokonanie fizycznej likwidacji sktadników mienia.

Komisje i Zespoły Wydziałowe 2016-2020

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Skład

Przewodnicząca: dr hab. Barbara Mierzejewska-Krzyżowska

Członkowie: 

 1. prof. dr hab. Tomasz Jurek
 2. dr hab. prof. AWF Zdzisław Adach
 3. dr hab. Sławomir Marszałek
 4. dr hab. Piotr Żurek

Sekretarz: dr Justyna Forjasz

Zadania

Zadania Komisji:

 • przeprowadzenie oceny okresowej dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego nauczyciela akademickiego (z względnieniem kryteriów określonych w § 72 Statutu Akademii z dnia 17.03.2015 r.).

WYDZIAŁOWA ODWOŁAWCZA KOMISJA DS. OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Skład

Przewodniczący: dr hab. Leszek Zguczyński

Członkowie:

 1. dr hab. med. Bernard Zajadacz
 2. dr hab. prof. AWF Anna Skarpańska-Stejnborn

Sekretarz: mgr Agnieszka Basta 

Zadania

Zadania Komisji:

 • rozpatrywanie odwołań od ocen dokonywanych przez Wydziałową Komisję ds. Oceny Nauczycieli Akademickich.

WYDZIAŁOWA KOMISJA NAUKI

Skład

Przewodnicząca: dr hab. Barbara Mierzejewska-Krzyżowska

Członkowie:

 1. prof. dr hab. Tomasz Jurek
 2. dr hab. prof. AWF Zdzisław Adach
 3. dr hab. Sławomir Marszałek
 4. dr hab. Piotr Żurek

Sekretarz: dr Justyna Forjasz

Zadania

Zadania Komisji:

 • współudział w opracowywaniu kryteriów oceny pracowników naukowodydaktycznych;
 • ustalanie zasad i kryteriów ubiegania się o dofinansowanie badań dla młodych pracowników nauki;
 • pomoc merytoryczna w zakresie prowadzonych badań naukowych;
 • sporządzanie projektu podziału środków finansowych z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na badania własne Uczelni.

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Skład

Przewodnicząca: dr hab. prof. AWF Anna Skarpańska-Stejnborn

Członkowie:

 1. prof. dr hab. Tomasz Jurek
 2. dr Piotr Grochowski
 3. dr n. med. Ewa Latour

Sekretarz: mgr Bogusława Adamska

Zadania

Zadania Komisji:

 • nadzór nad poprawnością wniosków o potwierdzenie efektów uczenia są;
 • ustalanie harmonogramów egzaminów z zajęć, o których zaliczenie ubiega się wnioskodawca;
 • sporządzanie pisemnych opinii w sprawie potwierdzenia lub niepotwierdzenia efektów uczenia się na podstawie analizy dokumentów złożonych przez wnioskodawcę i wyniku egzaminu.

WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA

Skład

Przewodniczący: dr Jan Łojewski

Z-ca Przewodniczącego: dr Eleonora Sikora

Członkowie:

 1. prof. dr hab. Tomasz Jurek
 2. dr hab. prof. AWF Anna Skarpańska-Stejnborn
 3. stud. Aleksandra Wójciak
 4. mgr Sylwia Łopato-Szafratowicz

Sekretarz: mgr Sylwia Łopato-Szafratowicz

Zadania

Zadania Komisji:

 • ustalanie szczegółowego terminarza czynności wyborczych;
 • organizowanie i przeprowadzanie wydziałowych zebrań wyborczych w celu dokonania wyboru członków senatu i Wydziałowego Kolegium Elektorów;
 • organizowanie i przeprowadzanie zebrań wyborczych w celu dokonania wyboru przedstawicieli do Rady Wydziału oraz wyboru dziekana i prodziekanów;
 • informowanie Uczelnianej Komisji Wyborczej o ustalonym szczegółowym terminarzu czynności wyborczych, o przebiegu i wynikach wyborów;
 • zabezpieczenie dokumentacji wyborów.

WYDZIAŁOWA KOMISJA REKRUTACYJNA

Skład

Przewodniczący: dr hab. Leszek Zguczyński

Z-ca Przewodniczącego: dr Piotr Grochowski

Członkowie:

 1. dr Piotr Basta

Sekretarz: mgr Bogusława Adamska

Zadania

Zadania Komisji:

 • koordynacja i nadzór nad pracą Punktu Rekrutacyjnego;
 • rozpatrywanie wniosków Punktu Rekrutacyjnego o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego w przypadkach wątpliwych, a w tym występowanie w tych sprawach do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej;
 • przyjmowanie na studia kandydatów w ramach limitu miejsc będącego w dyspozycji Komisji.

Zadania Sekretarza Komisji:

 • obsługa biurowo-techniczna Komisji,
 • współpraca z Punktem Rekrutacyjnym w ramach prowadzonych przez jednostkę działań związanych z potrzebami Komisji.

Zadania Punktu Rekrutacyjnego:

 • udzielanie informacji w prawach dotyczących warunków rekrutacji;
 • kontrola nad poprawnością przebiegu rejestracji elektronicznej;
 • przyjmowanie i kompletowanie dokumentów składanych przez kandydatów na studia w ZWKF w Gorzowie Wielkopolskim;
 • sporządzanie list przyjętych na poszczególne kierunki studiów;
 • zawiadamianie kandydatów o wynikach postępowania rekrutacyjnego;
 • przygotowanie materiałów dla Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w związku z odwołaniami kandydatów;
 • sporządzanie wniosków do Komisji o dopuszczenie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego w przypadkach budzących wątpliwości.

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Skład

Przewodniczący: dr Mariola Radzińska

Członkowie:

 1. dr hab. Barbara Mierzejewska-Krzyżowska
 2. dr hab. Sławomir Marszałek
 3. dr Jan Łojewski
 4. stud. Karina Turek

Sekretarz: mgr Sylwia Łopato-Szafratowicz

Zadania

Zadania Komisji:

WYDZIAŁOWA KOMISJA STYPENDIALNA

Skład

Przewodniczący: dr Piotr Basta

Członkowie:

 1. stud. Mateusz Błachowicz
 2. stud. Iga Drozdowska
 3. stud. Katarzyna Mrzywka
 4. stud. Karina Turek
 5. mgr Izabela Geńko

Sekretarz: mgr Izabela Geńko

Zadania

Zadania Komisji:

 • przyznawanie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi.

KOMISJA PROGRAMOWA DLA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE

Skład

Przewodniczący: dr hab. Piotr Żurek

Członkowie:

 1. dr Anna Kasperska
 2. dr Łukasz Lamcha
 3. dr Alicja Naczk
 4. dr Marzena Tomczak
 5. dr Jerzy Trzeciak
 6. dr Piotr Wójciak
 7. stud. Anna Szafkowska

Sekretarz: mgr Bogusława Adamska

Zadania

Zadania Komisji: 

KOMISJA PROGRAMOWA DLA KIERUNKU FIZJOTERAPIA

Skład

Przewodniczący: dr hab. Sławomir Marszałek

Członkowie:

 1. dr n. med. Janusz Doś
 2. dr n. med. Stanisław Faliszewski
 3. dr Anita Kulik
 4. dr n. med. Ewa Latour
 5. stud. Katarzyna Mrzywka

Sekretarz: mgr Iwona Grabowska-Trzeciak

Zadania

Zadania Komisji: 

KOMISJA PROGRAMOWA DLA KIERUNKU DIETETYKA

Skład

Przewodniczący: dr hab. prof. AWF Anna Skarpańska-Stejnborn

Członkowie:

 1. dr inż. Aleksandra Kostrzewa-Tarnowska
 2. dr Małgorzata Mizgier
 3. dr inż. Kinga Mruczyk
 4. dr Joanna Ostapiuk-Karolczuk
 5. stud. Barbara Krystkiewicz

Sekretarz: mgr Maja Bukowska

Zadania

Zadania Komisji: 

WYDZIAŁOWA KOMISJA KONKURSOWA NA NAJLEPSZE PRACE DYPLOMOWE

Skład

Przewodniczący: dr hab. Barbara Mierzejewska-Krzyżowska

Członkowie:

 1. dr hab. prof. AWF Zdzisław Adach
 2. prof. dr hab. Tomasz Jurek

Sekretarz: mgr Bogusława Adamska

Zadania

Zadania Komisji: 

 • podejmowanie decyzji o przyznaniu bądź nieprzyznaniu wyróżnienia danej pracy dyplomowej

ZESPÓŁ DS. OCENY BAZY DYDAKTYCZNEJ

Skład

Przewodniczący: dr Wojciech Gruszka

Członkowie:

 1. mgr Iwona Grabowska-Trzeciak
 2. mgr Sylwia Łopato-Szafratowicz
 3. mgr Magdalena Trzeciak-Witkowiak
 4. Jerzy Purat
 5. Renata Szulżyk
 6. Grzegorz Śnieguła
 7. Barbara Zdrowowicz

Sekretarz: mgr Sylwia Łopato-Szafratowicz

Zadania

Zadania Zespołu: 

KOMISJA OPINIODAWCZO-KASACYJNA

Skład

Przewodnicząca: Renata Szulżyk

Z-ca Przewodniczącej: Barbara Zdrowowicz

Członkowie:

 1. Henryk Budny
 2. Adam Konik
 3. Ewa Nowak
 4. Krzysztof Witków

Sekretarz: Ewa Nowak

Zadania

Zadania Komisji:

 • dokonanie oceny stanu fizycznego przedmiotów przeznaczonych do likwidacji, ujętych trescią wniosku o likwidację sktadników mienia;
 • ustalenie sposobu likwidacji sktadników mienia (złomowanie, sprzedaż, przekazanie);
 • sporządzenie protokołów likwidacji i przedłożenie do zatwierdzenia Kwestorowi i Kanclerzowi Uczelni;
 • dokonanie fizycznej likwidacji sktadników mienia.

Reprezentanci Wydziału w Senacie i Uczelnianych Komisjach

SENAT UCZELNI

 • dr hab. Leszek Zguczyński
 • dr hab. Barbara Mierzejewska-Krzyżowska
 • dr Jan Łojewski
 • Jerzy Purat
 • stud. Katarzyna Mrzywka

KOMISJE SENACKIE

I. Senacka Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

 • prof. dr hab. Tomasz Jurek

II. Uczelniana Odwoławcza Komisja Oceniająca dla Nauczycieli Akademickich

 • dr hab. Leszek Zguczyński

III. Senacka Komisja Budżetowa

 • dr hab. Leszek Zguczyński

IV. Uczelniana Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia

 • dr hab. prof. AWF Anna Skarpańska-Stejnborn
 • dr hab. Piotr Żurek

V. Senacka Komisja ds. Nagród i Wyróżnień

 • prof. dr hab. Tomasz Jurek
 • dr hab. prof. AWF Anna Skarpańska-Stejnborn

VI. Senacka Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich

 • dr hab. prof. AWF Anna Skarpańska-Stejnborn
 • dr Anita Kulik

VII. Senacka Komisja Dyscyplinarna dla Studentów i Doktorantów

 • dr Marzena Tomczak
 • stud. Dominika Chećko

VIII. Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów i Doktorantów

 • dr hab. prof. AWF Zdzisław Adach
 • stud. Katarzyna Januszewska

IX. Uczelniana Komisja Odwoławcza ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się

 • dr hab. Barbara Mierzejewska-Krzyżowska

X. Uczelniana Komisja Wyborcza

 • dr hab. prof. AWF Zdzisław Adach
 • dr hab. Sławomir Marszałek

KOMISJE REKTORSKIE

I. Uczelniana Komisja Konkursowa

 • dr hab. Leszek Zguczyński

II. Odwoławcza Komisja Stypendialna

 • dr Piotr Grochowski
 • stud. Gabriela Łabędź
 • stud. Katarzyna Januszewska

III. Uczelniana Komisja Socjalna Pracowników

 • mgr Bogusława Adamska
 • mgr Jolanta Biernacka
 • Renata Szulżyk
 • mgr Magdalena Trzeciak-Witkowiak

IV. Komitet Wydawniczy

 • prof. dr hab. Tomasz Jurek

V. Rada Biblioteczna

 • dr Grażyna Sopalak
 • mgr Jolanta Biernacka

 

Rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów

 • dr Marzena Tomaczak

Organy jednoosobowe i kolegialne Uczelni

W budowie...

Druki i pisma

Wszystkie formularze są interaktywne.

SPRAWY NAUCZYCIELSKIE

SPRAWY PRACOWNICZE

PRAWA AUTORSKIE

UMOWY CYWILNOPRAWNE

SPRAWY SOCJALNE

INWENTARYZACJA

SEKCJA OBLICZENIOWA

DZIAŁ MARKETINGU I KARIER

SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Druki Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

Nagrody i odznaczenia

 Inne DRUKI do pobrania na stronie Uczelni