UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań

Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Komunikaty

UWAGA

W związku z wejściem w życie przepisów Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668) z dniem 01 października 2019 r. wszelkie sprawy związane z nadawaniem stopnia naukowego doktora prowadzone są w Poznaniu.

Sekcja Nauki w Poznaniu

Zawiadomienia o posiedzeniach komisji ds. otwarcia przewodów doktorskich

Dziekan i Rada Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp. zawiadamiają, że dnia 14 listopada 2018 r. o godzinie 10.00 w sali 104 w budynku głównym Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Estkowskiego 13 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Doroty Pileckiej pt. Geneza i rozwój Olimpiad Specjalnych w Polsce w latach 1985-2015.
Opiekun naukowy: prof. dr hab. Tomasz Jurek


Dziekan i Rada Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp. zawiadamiają, że dnia 05 lipca 2018 r. o godzinie 09.00 w sali 104 w budynku głównym Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Estkowskiego 13 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. wszczęcia przewodu doktorskiego mgra Mirosława Kapicy pt. Analiza wpływu wybranych technik manualnych na symetrię obciążenia kończyn dolnych u dzieci w wieku 8-12 lat.
Opiekun naukowy: dr hab. Sławomir Marszałek

Tryb postępowania w przewodach doktorskich

Stopień naukowy doktora jest nadawany w drodze przewodu doktorskiego wszczętego na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia.

Rozprawa doktorska, przygotowywana pod opieką promotora lub pod opieką promotora i promotora pomocniczego, powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.

Dokumenty do wszczęcia przewodu doktorskiego Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455, ze zm.)

Kandydat ubiegający się o wszczęcie przewodu doktorskiego jest zobowiązany do złożenia następujących dokumentów:

 1. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego zawierający temat rozprawy doktorskiej, ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej, w zakresie której ma być otwarty przewód doktorski oraz proponowaną osobę na funkcję promotora pracy doktorskiej i ewentualnie promotora pomocniczego.
 2. Konspekt rozprawy doktorskiej (6 egzemplarzy).
 3. Opinia opiekuna naukowego.
 4. Oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu magisterskiego/dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego.
 5. CV.
 6. Wykaz prac naukowych.
  Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie przez kandydata przynajmniej jednej publikacji z listy A, C lub B (uchwała 26/2017 Senatu AWF w Poznaniu z dnia 28 marca 2017 r.).
 7. Wykaz uczestnictwa w konferencjach naukowych (z podaniem tytułów wygłoszonych referatów).
 8. Zobowiązanie do refundacji kosztów przewodu doktorskiego.
 9. Informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora.
 10. Zgoda Komisji Bioetycznej (w przypadku prowadzenia badań na organizmach żywych).

Wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego kandydat może złożyć certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego. Wykaz certyfikatów stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455, ze zm.)

Procedury przewodu doktorskiego (kończące się uchwałami rady wydziału):

 1. Powołanie Komisji ds. wszczęcia przewodu doktorskiego.
  Na posiedzeniu Komisji ds. wszczęcia przewodu doktorskiego kandydat jest zobowiązany do przedstawienia konspektu pracy doktorskiej w formie prezentacji multimedialnej oraz udzielenie odpowiedzi na pytania członków Komisji.
 2. Wszczęcie przewodu doktorskiego, powołanie promotora (ewentualnie promotora pomocniczego).
 3. Powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie:
  – dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej,
  – dyscypliny dodatkowej,
  – nowożytnego języka obcego.
 4. Powołanie recenzentów pracy doktorskiej po złożeniu 5 egzemplarzy pracy doktorskiej wraz z opinią promotora o pracy doktorskiej. Rozprawa doktorska musi być opatrzona streszczeniem w języku angielskim.
 5. Powołanie komisji do przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej.
 6. Nadanie stopnia doktora.

UCHWAŁA NR 13/18 Rady ZWKF z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie trybu postępowania w przewodzie doktorskim

Zakończone przewody doktorskie

Wydział w latach 2006-2019 nadał łącznie 64 stopnie doktora nauk o kulturze fizycznej.

Lp.Imię i nazwiskoTytuł pracyPromotor i recenzenciData uchwały o nadaniu stopnia
64. Jerzy
Nowik
Kultura fizyczna w województwie białostockim w latach 1944–1975 dr hab. Artur Pasko prof. UwB
dr Teresa Drozdek-Małolepsza (promotor pomocniczy)
prof. dr hab. Stanisław Zaborniak
prof. dr hab. Marek Ordyłowski
10.07.2019
63. Dorota
Pilecka
Geneza i rozwój Olimpiad Specjalnych w Polsce w latach 1985–2015

prof. dr hab. Tomasz Jurek
dr hab. Paweł Król, prof. UR
dr hab. Renata Urban, prof. US

11.06.2019
62. Katarzyna Szeremeta Sprawność funkcjonalna osób uczestniczących w zajęciach Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce południowo-wschodniej

prof. dr hab. Wojciech Czarny
dr hab. Katarzyna Cieślik, prof. AWF
prof. dr hab. Sławomir Kozieł

20.11.2018
61. Marek
Kruk
Szkolny Związek Sportowy w Polsce w latach 1957-1989 prof. dr hab. Tomasz Jurek
dr Przemysław Pieczyński (promotor pomocniczy)
dr hab. Jerzy Eider, prof. US
dr hab. Eligiusz Małolepszy, prof. AJD
20.09.2018
60. Robert
Janczar
Wykorzystanie walorów przyrodniczych, historycznych oraz kulturowych Puszczy Wkrzańskiej dla potrzeb turystyki i rekreacji dr hab. Ludwik Lipnicki, prof. AJP
dr hab. Wiesław Alejziak, prof. AWF
dr hab. Robert Kościelniak, prof. UP
20.09.2018
59. Małgorzata Skrzęta Turystyka na Rzeszowszczyźnie w latach 1989–2014

prof. dr hab. Stanisław Zaborniak
prof. dr hab. Marek Ordyłowski
dr hab. Ewa Roszkowska

10.07.2018
58. Michał
Skalik
Zespołowe gry sportowe kobiet w Polsce w latach 1945-1989 dr hab. Eligiusz Małolepszy, prof. AJD
dr hab. Jerzy Urniaż prof. OSW
dr hab. Ryszard Wryk prof. UAM
13.02.2018
57. Joanna
Piech
Kultura fizyczna w wybranych państwowych wyższych szkołach w Polsce w okresie transformacji ustrojowej po 1989 roku dr hab. Sławomir Drozd, prof. UR
prof. dr hab. Jerzy Kosiewicz
dr hab. Artur Pasko prof. UwB
13.02.2018
56. Dariusz Karpiński Dzieje i zawartość polskiej prasy sportowej o tematyce bokserskiej (1956–2006) dr hab. Marek Szczerbiński
dr hab. Krzysztof W. Jankowski, prof. AWF
dr hab. Paweł Król, prof. UR
12.12.2017 
55. Marta
Nitka
Kultura fizyczna w Żywieckim Okręgu „Sokoła” w latach 1893–1947 dr hab. Andrzej Nowakowski, prof. UR
dr hab. Renata Urban, prof. US
dr hab. Eligiusz Małolepszy, prof. AJD
12.12.2017
54. Magdalena Gruszka Kultura fizyczna studentów w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych w Polsce w okresie transformacji ustrojowej po 1989 roku prof. dr hab. Stanisław Zaborniak
prof. dr hab. Jerzy Kosiewicz
prof. dr hab. Leonard Szymański
19.09.2017
53. Katarzyna Sochacka Lekkoatletyka w Polsce w latach 1989-2012 prof. dr hab. Stanisław Zaborniak
prof. dr hab. Janusz Iskra
dr hab. Paweł Kowalski, prof. AWF
19.09.2017
52. Adrianna
Gardzińska
Rozwój turystyki na Podhalu w latach 1945–1989 prof. dr hab. Stanisław Zaborniak
dr hab. Maciej Łuczak, prof. AWF
dr hab. Ewa Kałamacka, prof. AWF
26.04.2017
51. Maciej
Grabianowski
Efektywność akcji ofensywnych koszykarzy lewo- i praworęcznych światowej elity w świetle symetrii i asymetrii techniki prof. dr hab. Włodzimierz Starosta
prof. dr hab. Janusz Czerwiński
prof. dr hab. Ryszard Strzelczyk
14.12.2016
50. Karolina
Przednowek
Lekkoatletyka w Polsce w latach 1969–1989 prof. dr hab. Stanisław Zaborniak
prof. dr hab. Janusz Iskra
dr hab. Paweł Kowalski, prof. AWF
19.07.2016
49. Dawid
Krystek
Kultura fizyczna w województwie leszczyńskim w latach 1975–1998 dr hab. Maciej Łuczak, prof. AWF
dr hab. Piotr Godlewski, prof. AWFiS
dr hab. Eligiusz Małolepszy, prof. AJD
17.05.2016
48. Iwona
Duda-Bobko
Turystyka w ukraińskiej części Roztocza w latach 1945–2012 prof. dr hab. Stanisław Zaborniak
prof. dr hab. Marek Ordyłowski
prof. dr hab. Leonard Szymański
23.03.2016
47. Magdalena
Kunysz-Rozborska
Kultura fizyczna studentów Wyższych Szkół Pedagogicznych i Akademii Rolniczych w dobie transformacji systemowej w Polsce w latach 1989–2008 dr hab. Wojciech J. Cynarski, prof. UR
prof. dr hab. Jerzy Kosiewicz
dr hab. Eligiusz Małolepszy, prof. AJD
16.12.2015
46. Artur
Płonka
Skoki narciarskie w Polsce w latach 1945–1989 prof. dr hab. Stanisław Zaborniak
dr hab. Jerzy Urniaż, prof. OSW
dr hab. Renata Urban
24.11.2015
45. Tomasz
Grzybowski
Rozwój piłki siatkowej w Polsce w latach 1945–1989 prof. nadzw. dr hab. Tomasz Jurek
prof. dr hab. Leonard Szymański
prof. dr hab. Stanisław Zaborniak
17.02.2015
44. Jacek
Kulpiński
Kultura fizyczna w województwie bielskim 1975–1998 prof. nadzw. dr hab. Andrzej Nowakowski
prof. nadzw. dr hab. Jolanta Żyśko
prof. nadzw. dr hab. Ewa Kałamacka
17.12.2014
43. Marzena Alicja Tomiak Rozwój turystyki w Trójmieście w latach 1945–1989 prof. nadzw. dr hab. Tomasz Jurek
prof. dr hab. Marek Ordyłowski
prof. nadzw. dr hab. Eligiusz Małolepszy
17.12.2014
42. Arkadiusz
Płomiński
Kultura fizyczna w województwie sieradzkim w latach 1975–1998 prof. nadzw. dr hab. Eligiusz Małolepszy
prof. nadzw. dr hab. Maciej Łuczak
dr hab. Artur Pasko
21.10.2014
41. Jerzy
Zygalski 
Proces zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego strefy nadmorskiej Ziem odzyskanych w latach 1945–1956 prof. nadzw. dr hab. Piotr Godlewski
prof. dr hab. Antoni F. Komorowski
prof. nadzw. dr hab. Wiesław Alejziak
29.04.2014
40. Agata
Rzeszutko-Polak 
Turystyka w polskiej części Roztocza w latach 1945–2004 prof. dr hab. Stanisław Zaborniak
prof. dr hab. Leonard Szymański
prof. nadzw. dr hab. Eligiusz Małolepszy
28.01.2014
39. Anna
Bezulska
Korelacja czucia głębokiego u dwóch pokoleń mężczyzn prof. dr hab. Jan Celichowski
prof. dr hab. Artur Jaskólski
prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Juras
29.10.2013
38. Alicja
Naczk
Wpływ treningu inercyjnego na właściwości siłowo-szybkościowe mięśni kończyn górnych i dolnych prof. nadzw. dr hab. Zdzisław Adach
prof. dr hab. Jan Chmura
dr hab. Katarzyna Kisiel-Sajewicz
29.10.2013
37. Artur
Kita
Geneza i rozwój piłki nożnej kobiet w Polsce do 2010 roku prof. nadzw. dr hab. Eligiusz Małolepszy
prof. nadzw. dr hab. Wojciech Przybylski
dr hab. Jerzy Urniaż
17.07.2013
36. Piotr
Czaczka
Sport na wsi opolskiej w latach 1945–1989 prof. nadzw. dr hab. Marek Ordyłowski
prof. dr hab. Mirosław Ponczek
prof. dr hab. Leonard Szymański
25.06.2013
35. Robert
Krasowski
Sport szkolny na Sądecczyźnie w latach 1945–1989 prof. nadzw. dr hab. Stanisław Zaborniak
prof. nadzw. dr hab. Maciej Łuczak
prof. nadzw. dr hab. Leonard Nowak
25.06.2013
34. Izabela
Zaleska-Posmyk
Wpływ wysiłku o narastającej intensywności na poziom wybranych zdolności motorycznych u mężczyzn prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Rynkiewicz
prof. dr hab. Ryszard Strzelczyk
prof. nadzw. dr hab. Paweł Kowalski
21.05.2013
33. Daniel
Bakota
Kultura fizyczna w województwie częstochowskim w latach 1975–1998 prof. nadzw. dr hab. Eligiusz Małolepszy
prof. nadzw. dr hab. Marek Ordyłowski
prof. nadzw. dr hab. Marek Szczerbiński
26.06.2012
32. Barbara 
Grańska
Kultura fizyczna mniejszości polskiej w Nadrenii-Westfalii w latach 1899–1939 prof. dr hab. Bernard Woltmann
prof. nadzw. dr hab. Andrzej Gąsiorowski
prof. nadzw. dr hab. Tomasz Jurek
26.06.2012
31. Agnieszka
Połaniecka
Kultura fizyczna w województwie słupskim w latach 1975–1998 prof. nadzw. dr hab. Tomasz Jurek
prof. nadzw. dr hab. Waldemar Moska
prof. nadzw. dr hab. Maciej Łuczak
26.06.2012
30. Jan Paweł Piotrowski Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w latach 1950–1989 prof. dr hab. Jerzy Gaj
prof. dr hab. Mirosław Ponczek
prof. nadzw. dr hab. Marek Kazimierczak
22.05.2012
29. Arkadiusz Janiak Rozwój lekkoatletyki na ziemi kaliskiej w latach 1919–2008 prof. nadzw. dr hab. Stanisław Zaborniak
prof. nadzw. dr hab. Tomasz Jurek
prof. nadzw. dr hab. Paweł Kowalski
05.12.2011
28. Mateusz Rynkiewicz Asymetria techniki wiosłowania, jej wybrane uwarunkowania i zmienność u wysoko zaawansowanych zawodników kajakarstwa prof. dr hab. Włodzimierz Starosta
prof. nadzw. dr hab. Józef Drabik
prof. dr hab. Marek Zatoń
16.11.2011
27. Marcin Obodyński Kultura fizyczna studentów w dobie transformacji systemowej po 1989 roku w wyższych szkołach medycznych w Polsce prof. nadzw. dr hab. Wojciech J. Cynarski
prof. dr hab. Jerzy Kosiewicz
prof. nadzw. dr hab. Wojciech Przybylski
11.07.2011
26. Halina
Hanusz
Akademicki Związek Sportowy w latach 1945–1989 prof. nadzw. dr hab. Tomasz Jurek
prof. nadzw. dr hab. Waldemar Moska
prof. nadzw. dr hab. Jerzy Nowocień
05.07.2011
25. Piotr
Wójciak
Wpływ ćwiczeń rozciągających mięśnie stawu biodrowego na postawę ciała dzieci w wieku 10–12 lat prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Rynkiewicz
prof. nadzw. dr hab. Jacek Lewandowski
prof. nadzw. dr hab. Ewa Zeyland-Malawka
04.07.2011
24. Piotr
Górski
Rozwój bargingu turystycznego w Europie oraz jego początki w Polsce prof. dr hab. Antoni Komorowski
prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Kasprzak
prof. nadzw. dr hab. Marek Szczerbiński
28.01.2011
23. Łukasz
Szmyd
Rozwój turystyki w regionie świętokrzyskim w latach 1945–1989 prof. nadzw. dr hab. Stanisław Zaborniak
prof. dr hab. Leonard Szymański
prof. nadzw. dr hab. Andrzej Nowakowski
19.10.2010
22. Marta
Przydział
Rozwój turystyki na Rzeszowszczyźnie w latach 1945–1989 prof. dr hab. Bernard Woltmann
prof. dr hab. Jerzy Gaj
prof. nadzw. dr hab. Andrzej Bonusiak
08.10.2010
21. Artur Kowalczyk Rozwój kajakarstwa wyczynowego w Polsce w latach 1982–1989 prof. nadzw. dr hab. Leonard Nowak
prof. nadzw. dra hab. Maciej Łuczak
prof. nadzw. dra hab. Eligiusz Małolepszy
01.10.2010
20. Iwona
Pezdan-Śliż
Kultura fizyczna w województwie rzeszowskim w latach 1975–1998 prof. dr hab. Bernard Woltmann
prof. nadzw. dr hab. Tomasz Jurek
prof. nadzw. dr hab. Stanisław Zaborniak
09.07.2010
19. Zbigniew Wójcik Sport jeździecki na Warmii i Mazurach w latach 1945–1975 prof. nadzw. dr hab. Andrzej Gąsiorowski
prof. nadzw. dr hab. Eligiusz Małolepszy
prof. nadzw. dr hab. Marek Ordyłowski
17.05.2010
18. Aneta
Rejman
Rozwój sportu szkolnego na Rzeszowszczyźnie w latach 1944–1989

prof. nadzw dr hab. Ewa Kałamacka
prof. dr hab. Bernard Woltmann
prof. nadzw. dr hab. Stanisław Zaborniak

21.12.2009
17. Rafał
Kołodziej
Działalność Polskiego Związku Narciarskiego w latach 1919–1989 prof. nadzw dr hab. Ewa Kałamacka
prof. dr hab. Jerzy Gaj
prof. dr hab. Kazimierz Toporowicz
15.10.2009 
16. Robert Stępniak Triathlon w Polsce w latach 1984–2004 prof. nadzw. dr hab. Tomasz Jurek
prof. dr hab. Bernard Woltmann
prof. nadzw. dr hab. Stanisław Zaborniak
08.06.2009
15. Justyna
Lenik
Rozwój lekkoatletyki na Podkarpaciu w latach 1894–2004 prof. nadzw. dr hab. Stanisław Zaborniak
prof. dr hab. Mirosław Ponczek
prof. nadzw. dr hab. Janusz Iskra
27.04.2009
14. Marta
Niewczas
Kultura fizyczna studentów w dobie transformacji systemowej po 1989 roku w państwowych wyższych szkołach technicznych w Polsce prof. dr hab. Kazimierz Obodyński
prof. dr hab. Jerzy Kosiewicz
prof. nadzw. dr hab. Andrzej Nowakowski
09.03.2009
13. Jarosław Nadobnik Ocena walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Dobiegniew prof. nadzw. dr hab. Lucjan Agapow
prof. dr hab. Bolesław Nowaczyk
prof. nadzw. dr hab. Maria Kwilecka
prof. nadzw. dr hab. Beata Raszka
14.01.2009
12. Paweł
Lenik
Koszykówka w Polsce w latach 1973–2004 prof. dr hab. Kazimierz Obodyński
prof. dr hab. Leonard Szymański
prof. nadzw. dr hab. Andrzej Gąsiorowski
17.11.2008
11. Zuzanna
Brożek
Wzory zachowań rekreacyjnych nauczycieli w profilaktyce wypalenia zawodowego prof. nadzw. dr hab. Maria Kwilecka
prof. dr hab. Wiesław Siwiński
prof. nadzw. dr hab. Tatiana Rongińska
06.11.2008
10. Mariusz
Naczk
Narastanie siły i relaksacja w mięśniach zginaczach oraz prostownikach stawów łokciowego i kolanowego podczas dowolnych skurczów izometrycznych u młodych mężczyzn prof. nadzw. dr hab. Zdzisław Adach
prof. dr hab. Jan Górski
prof. dr hab. Jan Celichowski
14.07.2008
9. Karolina Podciechowska Okresy sensytywne w rozwoju motorycznych zdolności koordynacyjnych u 7–11-letnich gimnastyczek artystycznych i dziewcząt nietrenujących prof. dr hab. Włodzimierz Starosta
prof. dr hab. Zbigniew Szot
prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Rynkiewicz
19.05.2008
8. Bogdan Dębowski Turystyka w Polsce w latach 1989–2004 prof. dr hab. Jerzy Gaj
prof. dr hab. Kazimierz Obodyński
prof. dr hab. Mirosław Ponczek
19.05.2008
7. Arkadiusz Wołoszyn Kryteria oceny przydatności zbiorników wodnych dla potrzeb żeglarstwa śródlądowego – ich weryfikacja i zastosowanie w ocenach wybranych jezior Pojezierza Dobiegniewskiego prof. nadzw. dr hab. Wanda Staniewska-Zątek
prof. dr hab. Antoni Komorowski
prof. nadzw. dr hab. Andrzej Dąbrowski
prof. nadzw. dr hab. Bogdan J. Kunicki
17.03.2008
6. Zbigniew Barabasz Kultura fizyczna studentów w dobie transformacji ustrojowej po 1989 roku w uniwersytetach w Polsce prof. dr hab. Kazimierz Obodyński
prof. dr hab. Jerzy Kosiewicz
prof. nadzw. dr hab. Bogdan J. Kunicki
25.10.2007
5. Paweł
Świder
Kultura fizyczna na terenie województwa krośnieńskiego w latach 1975–1998  prof. dr hab. Kazimierz Obodyński
prof. dr hab. Bernard Woltmann
prof. nadzw. dr hab. Ewa Kałamacka
25.10.2007
4. Iwona Tabaczek-Bejster Działalność programowa i sportowa wodnych służb ratowniczych w Polsce w latach 1945–1989 prof. dr hab. Bernard Woltmann
prof. nadzw. dr hab. Andrzej Gąsiorowski
prof. nadzw. dr hab. Tomasz Jurek
19.11.2007
3. Grzegorz Wieczorek Życie i działalność sportowa w kraju i na obczyźnie generała Kazimierza Glabisza (1893–1981)  prof. nadzw. dr hab. Tomasz Jurek
prof. dr hab. Wiesław Hładkiewicz
prof. nadzw. dr hab. Leonard Nowak
03.07.2007
2. Aleksy
Chmiel
Turystyka w Polsce Ludowej 1944–1989 prof. dr hab. Jerzy Gaj
prof. dr hab. Zbigniew Krawczyk
prof. dr hab. Bernard Woltmann
30.06.2006
1. Grzegorz Bieńczyk Turystyka kwalifikowana w działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w latach 1950–1990 prof. dr hab. Jerzy Gaj
prof. dr hab. Zbigniew Krawczyk
prof. dr hab. Bernard Woltmann
13.06.2006

Komunikaty

II Gorzowski Festiwal Nauki

Zapraszamy na drugą edycję Gorzowskiego Festiwalu Nauki, który odbędzie się w dniu 18.10.2018 r. w godzinach od 9.00 do 17.00 w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim.

Strona festiwalu

 

Gorzowski Festiwal Nauki

Zapraszamy na Gorzowski Festiwal Nauki, który odbędzie się w dniu 19.10.2017 r. w godzinach od 9.00 do 17.00 w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim.

Strona festiwalu

 

Zaproszenie na warsztaty dot. grantów ERC

Dnia 19.09.2016 r. w Warszawie odbędą się warsztaty, których celem jest przygotowanie naukowców do aplikowania o granty ERC. Organizatorem spotkania jest Polska Akademia Nauk oraz Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej.

Podczas warsztatów swoimi doświadczeniami podzielą się laureaci oraz ewaluatorzy grantów ERC. Ponadto w drugiej części wybrane osoby będą mogły skonsultować swoje pomysły badawcze podczas sesji indywidualnych z zaproszonymi ekspertami.

Spotkanie odbędzie się w języku angielskim. Zgłoszenia do udziału w warsztatach można przesyłać do 02.09.2016 r. Koszt udziału to 50 zł netto (kwota pokrywa koszt usługi cateringowej dla uczestników spotkania).

Osoby zainteresowane udziałem są proszone o kontakt z Biurem ds. Doskonałości Naukowej PAN na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

STRONA INTERNETOWA WARSZTATÓW