UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań

Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Poradnik Studenta

Indywidualna Organizacja Studiów

Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia, ubiegający się o IOS, zobowiązani są do spełnienia przynajmniej jednego z następujących warunków:

 • czynne uprawianie sportu (wniosek opiniuje odpowiedni Polski Związek Sportowy)
 • student niepełnosprawny (opinia o niepełnosprawności)
 • dwa kierunki studiów (zaświadczenie z dziekanatu)
 • aktywna działalność w kole naukowym (wniosek opiniuje opiekun studenckiego koła naukowego)
 • samodzielne wychowanie dziecka (kserokopia aktu urodzenia dziecka)
 • przewodniczący/zastępca RUSS lub RWSS
 • udział w krajowym/zagranicznym programie wymiany studentów (wniosek opiniuje wydziałowy koordynator ds. współpracy z zagranicą).

Student ubiegający się o IOS składa podanie wraz z uzasadnieniem i odpowiednimi załącznikami do Prodziekana ds. Studenckich i Sportu dra Piotra Basty. Po uzyskaniu zgody wydawana jest studentom karta IOS na jeden semestr z ustalonym przez dziekana terminem rozliczenia semestru. Uzupełnioną kartę IOS należy zdać do dziekanatu w terminie 14 dni roboczych od rozpoczęcia semestru lub daty uzyskania zgody na tę formę studiowania. Niedotrzymanie powyższego terminu może być traktowane przez dziekana jako rezygnacja z Indywidualnej Organizacji Studiów.

Studenci korzystający z Indywidualnej Organizacji Studiów zobowiązani są do ustalenia przed rozpoczęciem zajęć w semestrze z prowadzącymi zajęcia:

 • indywidualnych terminów zaliczeń i egzaminów;
 • dogodnych terminów zajęć dydaktycznych, praktyk i obozów szkoleniowych oraz limitu pozaregulaminowych nieobecności (nie dotyczy przedmiotów klinicznych);
 • ewentualnych zwolnień z udziału w zajęciach sprawnościowych oraz zaliczeń z zakresu tej dyscypliny sportu, którą reprezentują jako zawodnicy.

Student ubiegający się o przedłużenie IOS składa podanie do Prodziekana ds. Studenckich i Sportu dra Piotra Basty wraz z wypisaniem nierozliczonych w terminie przedmiotów.

Indywidualny Program Studiów

Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia, ubiegający się o IPS, zobowiązani są do spełnienia przynajmniej jednego z następujących warunków:

 • bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen nie niższa niż 4,5) oraz ukierunkowane i udokumentowane uzdolnienia i zainteresowania naukowe i zawodowe
 • czynne członkostwo w kadrze narodowej
 • kwalifikacje olimpijskie potwierdzone przez Polski Komitet Olimpijski

Studenci ubiegający się o IPS składają podanie do Dziekana Wydziału dra hab. Leszka Zguczyńskiego wraz z odpowiednimi załącznikami. Zasadniczym założeniem tej formy studiowania jest stworzenie możliwości skrócenia cyklu kształcenia lub rozłożenia studiów w czasie dłuższym niż przewidywany.

Po uzyskaniu zgody na tę formę studiowania student zobowiązany jest przedstawić Prodziekanowi ds. Dydaktyki dr Piotrowi Grochowskiemu plan wraz proponowanymi terminami rozliczenia poszczególnych semestrów. Do tego celu należy użyć specjalnie przygotowanej karty IPS.

Przeniesienie

Student może przenieść się do innej uczelni po uzyskaniu zgody Dziekana Wydziału Uczelni, do której zamierza się przenieść. Następnie składa podanie do dziekana ZWKF dołączając do podania uzyskaną zgodę dziekana wydziału uczelni przyjmującej.

Student zobowiązany jest rozliczyć kartę obiegową przed opuszczeniem uczelni.

Student innej uczelni, który zamierza podjąć studia w ZWKF zobowiązany jest złożyć podanie do dziekana wydziału dra hab. Leszka Zguczyńskiego z prośbą o przyjęcie na studia w ramach przeniesienia z innej uczelni. Wniosek zanim zostanie złożony do dziekana powinien zostać zaopiniowany przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, na której studiował ze stwierdzeniem faktu wywiązania się ze swoich obowiązków wobec tej uczelni.

Student zostaje przyjęty pod warunkiem rozliczenia różnic programowych. Niektóre przedmioty mogą zostać przepisane przez dziekana jeżeli spełnione zostały efekty kształcenia. Należy złożyć podanie do dziekana z prośbą o przepisanie wymienionych przedmiotów, załączając potwierdzone przez dziekanat poprzedniej uczelni efekty kształcenia. Pozostałe przedmioty zaliczane są do różnic programowych, które należy rozliczyć w ciągu 1,5 roku.

Przedłużenie sesji egzaminacyjnej

Student, który uzyskał w semestrze zimowym nie mniej niż 23 punkty (ECTS) lub liczba brakujących punktów jest nie większa niż 7 ma możliwość kontynuowania studiów w semestrze letnim. W terminie 14 dni roboczych po zakończeniu semestru zobowiązany jest złożyć podanie z prośbą o przedłużenie sesji egzaminacyjnej wraz z opinią prowadzącego zajęcia.

Natomiast jeżeli po zakończeniu roku akademickiego Student nie uzyskał wymaganej liczby punktów (60 pkt.)  dziekan podejmuje decyzje o:

 • skierowaniu na powtarzanie przedmiotu, przy jednoczesnym kontynuowaniu studiów;
 • skierowaniu na powtarzanie semestru bądź roku;
 • skreśleniu z listy studentów.

Egzamin komisyjny

W przypadku uzasadnionego merytorycznie zakwestionowania przez studenta okoliczności przebiegu egzaminu lub oceny egzaminacyjnej, na wniosek studenta dziekan może zarządzić komisyjne sprawdzenie wiedzy studenta. Egzamin komisyjny odbywa się najpóźniej w terminie 7 dni od złożenia podania. Skład komisji i formę egzaminu ustala dziekan.

W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu komisyjnego dziekan podejmuje decyzję o:

 • skierowaniu na powtarzanie przedmiotów,
 • skierowaniu na powtarzanie semestru;
 • skreśleniu z listy studentów.

Kroki:

 1. Wydrukuj i wypełnij wzór podania do Prodziekana ds. Studiów.
 2. Wniosek złóż w dziekanacie najpóźniej w terminie trzech dni roboczych po ogłoszeniu wyników egzaminu.
 3. O decyzji zostaniesz poinformowany telefonicznie.

Powtarzanie przedmiotu

Student traci prawo do zaliczania zajęć, na których obecność jest obowiązkowa, jeśli liczba jego nieobecności przekracza 30%.

Student kierowany jest na powtarzanie przedmiotu w przypadku uzyskania trzech ocen niedostatecznych z danego przedmiotu.

Student zobowiązany jest złożyć do dziekana podanie o powtarzanie przedmiotu. Po uzyskaniu zgody dziekana student uiszcza opłatę w wysokości 500 zł na indywidualny numer konta bankowego. W tytule powinna znaleźć się pełna nazwa powtarzanego przedmiotu wraz z semestrem, w którym był realizowany. Potwierdzenie każdej opłaty należy złożyć w dziekanacie!

Student ma możliwość rozłożenia płatności na raty. W tym celu należy złożyć stosowne podanie do Prorektora ds. Studiów prof. dra hab. Andrzeja Wieczorka wraz z oświadczeniem. O decyzji student zostaje poinformowany drogą mailową.
Po uregulowaniu opłaty student otrzymuje z dziekanatu kartę powtarzania przedmiotu oraz zobowiązany jest zgłosić się do prowadzącego zajęcia w celu ustalenia sposobu rozliczenia powtarzanego przedmiotu.

Przedmiot powtarzany rozliczany jest w następnym roku akademickim w semestrze, w którym jest realizowany.

Przypisanie punktów ECTS dla przedmiotu powtarzanego następuje z chwilą jego rozliczenia.

Rezygnacja ze studiów

Student rezygnujący z kontunuowania studiów powinien złożyć dziekanowi pisemne oświadczenie o odstąpieniu od studiów.

Student zobowiązany jest rozliczyć kartę obiegową oraz złożyć legitymację studencką w dziekanacie.

Skreślenie z listy studentów

Student zostaje skreślony z listy studentów w przypadku, gdy:

 1. nie podejmie studiów (za niepodjęcie studiów uznaje się nieusprawiedliwione niezłożenie ślubowania i nieodebranie legitymacji studenckiej w terminie jednego miesiąca od rozpoczęcia studiów, niepodpisanie przez studenta przedłożonej przez Uczelnię umowy o warunkach odpłatności za studia);
 2. nie złoży w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego;
 3. zostanie ukarany karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni.
 4. brak postępów w nauce;
 5. nie wniesie opłat związanych z odbywaniem studiów;
 6. nie uzyska zaliczenia semestru lub roku w terminie określonym przez dziekana.

Po uzyskaniu decyzji o skreśleniu student powinien złożyć w dziekanacie legitymację studencką oraz rozliczoną kartę obiegową.

Od decyzji o skreśleniu, przysługuje odwołanie w terminie 14 dni roboczych do rektora. Decyzja rektora jest ostateczna.

Urlopy

Studentowi może być udzielony urlop dziekański:

 1. krótkoterminowy – do 14 dni;
 2. długoterminowy – do 1 roku akademickiego.

Student może uzyskać zgodę na urlop długoterminowy w przypadku:

 1. ciąży, urodzenia dziecka, opieki nad nim;
 2. ważnych okoliczności losowych;
 3. udziału w przygotowaniach do Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy;
 4. poważnej choroby potwierdzonej diagnozą lekarza.

Student może uzyskać zgodę na urlop krótkoterminowy w związku z:

 1. grupowymi wyjazdami krajowymi lub zagranicznymi organizowanymi przez Uczelnię, organizacje studenckie i młodzieżowe oraz związki, kluby sportowe i zespoły artystyczne;
 2. aktywną działalnością w organach samorządu studenckiego;
 3. ważnymi okolicznościami losowymi.

W okresie urlopu student zachowuje uprawnienia studenckie.

W trakcie trwania urlopu student za zgodą dziekana może brać udział w wybranych zajęciach oraz przystąpić do zaliczeń i egzaminów.