fbpx

WYKAZ podjętych dotychczas działań

Zgodnie z postanowieniami WSZJK, Wydział prowadzi dokumentację funkcjonowania systemu jakości kształcenia dla wszystkich etapów i aspektów realizowanego kształcenia (dokumenty do wglądu u przewodniczącego WKOJK).

PROCEDURY służące monitorowaniu i doskonaleniu programów studiów

  1. Analiza stopnia osiągnięcia przez studentów założonych przedmiotowych efektów uczenia się.
  2. Analiza wyników prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych.
  3. Ankiety dotyczące opinii studentów na temat wypełniania obowiązków dydaktycznych przez nauczyciela akademickiego.
  4. Hospitacje zajęć dydaktycznych.
  5. Opinia nauczycieli i studentów na temat jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych.
  6. Procedura dyplomowania.
  7. Monitorowanie karier zawodowych absolwentów.
  8. Potwierdzanie efektów uczenia się zdobytych poza systemem studiów.
  9. Procedura podnoszenia jakości i oceny procesu umiędzynarodowienia.
  10. Procedura tworzenia oraz likwidacji kierunku studiów lub specjalności w ramach kierunku studiów.