fbpx

Monitorowanie i podnoszenie jakości kształcenia w Uczelni odbywa się w obszarach opisanych poniższymi procedurami:

 1. Opis Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
 2. Procedura oceny kadry dydaktycznej:
  1. Arkusz dorobku naukowego i dydaktycznego pracowników badawczo-dydaktycznych i badawczych
  2. Arkusz dorobku dydaktycznego, organizacyjnego i naukowego pracowników dydaktycznych
  3. Ankieta dotycząca opinii studentów na temat wypełniania obowiązków przez nauczyciela
  4. Protokół hospitacji zajęć dydaktycznych
 3. Procedura monitorowania zakładanych efektów uczenia się wraz z zasadami archiwizacji prac dokumentujących osiągnięte efekty:
  1. Protokół egzaminacyjny / zaliczeniowy
  2. Program naprawczy
 4. Procedura oceny jakości i warunków prowadzenia procesu kształcenia przez studentów i nauczycieli akademickich:
  1. Ankieta dotycząca opinii nauczycieli na temat jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych
  2. Ankieta dotycząca opinii studentów na temat warunków studiowania i jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych
  3. Ankieta dotycząca opinii studentów na temat jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych i organizacji studiów podyplomowych
  4. Ankieta dotycząca opinii studentów na temat funkcjonowania Działu Obsługi Studenta
 5. Procedura dyplomowania i oceny jakości prac dyplomowych:
  1. Podanie o zmianę promotora pracy dyplomowej
  2. Wykaz studentów przyjętych na proseminarium dyplomowe
  3. Wykaz studentów przyjętych na seminarium magisterskie
  4. Zalecenia edytorskie dotyczące przygotowania pracy dyplomowej
  5. Wzór strony tytułowej
  6. Oświadczenie dotyczące praw autorskich
  7. Oświadczenie o udostępnieniu pracy w bibliotece
  8. Procedura dyplomowania obowiązująca od roku 2019
  9. Podanie o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej
  10. Formularz oceny pracy dyplomowej
  11. Wniosek o egzamin dyplomowy w formie zdalnej
  12. Protokół egzaminacyjny – egzamin dyplomowy
  13. Ocena jakości pracy dyplomowej
 6. Procedura monitorowania karier zawodowych absolwentów i oczekiwań pracodawców względem absolwentów:
  1. Elektroniczna ankieta monitorowania karier absolwentów
  2. Elektroniczna ankieta dla pracodawców
 7. Procedura potwierdzania efektów uczenia się zdobytych przez studenta poza systemem studiów:
  1. Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się zdobytych poza systemem studiów
  2. Lista certyfikatów językowych
  3. Decyzja – potwierdzenie efektów uczenia się
 8. Procedura podnoszenia jakości i oceny procesu umiędzynarodowienia
 9. Procedura tworzenia, modyfikowania oraz wycofywania programu lub kierunku studiów

Wewnętrzne procedury i formularze służące podnoszeniu jakości kształcenia na Wydziale obejmują również: