Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z siedzibą: ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań.
 • Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub interes realizowany przez stronę trzecią, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, RODO.
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: organy publiczne i służby porządkowe, osoby poszkodowane w sytuacjach zarejestrowanych przez system monitoringu.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni od momentu zarejestrowania przez system monitoringu.
 • Posiada Pani/Pan prawo do informacji, prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach; prawo do usunięcia danych jej dotyczących; ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas.
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Przetwarzanie Pana/Panią danych osobowych ma celu wyłącznie zwiększenie bezpieczeństwa pracy oraz umożliwienie wykrywania zachowań szkodzących uczelni lub narażających ją na straty.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób ręczny lub automatyczny, nie będą poddawane profilowaniu.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z siedzibą: ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań.
 • Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod.awf.poznan.pl
 • Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja procesu dydaktycznego realizowanego przez CDKS AWF. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365) oraz wewnętrzne regulacje uczelni.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być jednostki upoważnione odrębnymi przepisami, po otrzymaniu od takiej jednostki odpowiedniego wniosku np.: policja, komornik, prokuratura, itp.
 • Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 • Na podstawie obowiązujących regulacji prawnych Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do 50 lat po zakończeniu procesu dydaktycznego.
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z siedzibą: ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań.
 • Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania ze zbiorów biblioteki - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i umowy łączącej Panią/Pana z administratorem w sprawie korzystania z bibliotek Poznańskich instytucji naukowych będących Fundatorami ww. Fundacji, tj.: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznańskiego Uniwersytetu Technicznego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  • a. upoważnieni pracownicy biblioteki, 
  • b. upoważnieni pracownicy Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych, 
  • c. fundatorzy Fundacji i ich pracownicy w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w ramach zawartej z Panią / Panem umowy,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa i niezbędny do wykonywania praw i obowiązków wynikających ze świadczonych na Państwa rzecz usług.
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może ograniczyć zakres świadczonych przez bibliotekę usług.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z siedzibą: ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań.
 • Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • Celem przetwarzania jest realizacja procesu dydaktycznego. Podstawa prawna: Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2183 ze zm.)
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą jednostki upoważnione odrębnymi przepisami, po otrzymaniu od takiej jednostki odpowiedniego wniosku, np. policja, komornik, prokuratura, itp.
 • Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 • Na podstawie obowiązujących regulacji prawnych Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w archiwum uczelni przez okres 50 lat.
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa w pozostałym zakresie jest dobrowolne.