UWAGA! Ten serwis internetowy używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka prywatności serwisu internetowego AWF Poznań

Nasza strona używa plików cookies do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkowników, oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów naszego serwisu. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe i najchętniej czytane.

Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

Zagadnienia na egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części:
1) egzaminu kierunkowego – student losuje 1 pytanie z zakresu obszaru tematycznego pracy*,
2) obrony pracy dyplomowej – student odpowiada na 2 pytania z zakresu problematyki pracy dyplomowej (po jednym od promotora i recenzenta)

* dyplomant przygotowuje się z takiego zakresu materiału, jaki został opracowany dla Zakładu / Pracowni jego promotora

 

WYKAZ ZAKŁADÓW I PROMOTORÓW

 

Zakład Teorii i Metodyki Kultury Fizycznej

 1. Działania kontrolne w treningu sportowym – rodzaje, przedmiot i poziom struktury.
 2. Typy testów w sporcie. Wymienić.
 3. Wymienić i opisać metody kształtowania siły mięśniowej.
 4. Trening sportowy. Charakterystyka oraz cel.
 5. Cele i rodzaje wspomagania w sporcie.
 6. Wartości ciała jako motyw aktywności fizycznej. Globalne i selektywne rozumienie kultury fizycznej, wzory kultury fizycznej.
 7. Czynniki fizyczne w wychowaniu fizycznym i ich wpływ na organizm dzieci i młodzieży.
 8. Wychowanie fizyczne wobec wyzwań współczesnej cywilizacji. Kompetencje zawodowe współczesnego nauczyciela wychowania fizycznego.
 9. Rola nauczyciela wychowania fizycznego w szkolnym w-f.
 10. Wychowanie fizyczne w szkolnym systemie edukacji – rola, znaczenie.
 11. Omów rolę oceny w wychowaniu fizycznym.
 12. Nowatorstwo w wychowaniu fizycznym.
 13. Planowanie pracy nauczyciela wychowania fizycznego.
 14. Czynniki determinujące poziom sportowy w tenisie.
 15. Etapy rozwoju koordynacji ruchowej w tenisie.
 16. Charakterystyka techniki gry – uderzenia, rotacje, uchwyty, dobór sprzętu.
 17. Środowiskowe uwarunkowania sprawności fizycznej.
 18. Ruch a zdrowie.
 19. Rodzaje Gier i Zabaw Ruchowych.
 20. Charakterystyka wybranych Gier i Zabaw.

Zakład Gier Sportowych

 1. Określ podstawowe pojęcia: technika, taktyka, system, strategia.
 2. Przygotowanie techniczne / taktyczne w grach sportowych.
 3. Zadania i specyfika przygotowania taktycznego w grach sportowych.
 4. Sprawność fizyczna ogólna i specjalna w grach sportowych.
 5. Kształtowanie cech motorycznych w grach sportowych.
 6. Dobór i regulacja obciążeń w grach sportowych.
 7. Koordynacyjne i kondycyjne aspekty szkolenia w grach zespołowych.
 8. Formy nauczania w grach sportowych.
 9. Lekcja / trening gier sportowych – tok lekcji.
 10. Dydaktyka w prowadzeniu zajęć w grach sportowych.
 11. Kontrola procesu nauczania.
 12. Zastosowanie sprzętu i urządzeń pomocniczych w lekcji / treningu gier sportowych.
 13. Bieżąca ocena walki sportowej w grach zespołowych.
 14. Etapy i kryteria naboru i selekcji.
 15. Model mistrza.
 16. Psychologiczne determinanty szkolenia w grach sportowych.
 17. Sport dzieci i młodzieży: organizacja i system rozgrywek.
 18. Wybrane zagadnienia treningu sportowego kobiet.
 19. Uwarunkowania treningu i zasady pracy z zawodnikami niepełnosprawnymi.
 20. Aspekty kierowania zespołem w grach sportowych.

Zakład Sportów Indywidualnych

 1. Co to jest pływalność i od czego zależy?
 2. Jakie siły działają na ciało pływaka w pływaniu statycznym a jakie w pływaniu dynamicznym?
 3. Ile wynoszą kąty ataku (natarcia) w poszczególnych stylach pływackich?
 4. Jaka jest kolejność styli pływackich w pływaniu stylem zmiennym indywidualnie i w sztafecie?
 5. Podział i krótka charakterystyka konkurencji lekkoatletycznych.
 6. Dlaczego lekkoatletyka jako dyscyplina sportu jest nazywana często "królową sportu"?
 7. Wymień główne metody stosowane w nauczaniu poszczególnych konkurencji lekkoatletycznych.
 8. Podział sportu gimnastycznego.
 9. Podaj tok ćwiczeń kształtujących wg. Młokosiewicz.
 10. Wymień ćwiczenia ramion i obręczy barkowej.
 11. Zaproponuj układ ćwiczeń zwinnościowo-akrobatycznych dla dzieci w wieku 8 lat.
 12. Czas walki w boksie (amatorski), zapasy styl klasyczny i wolny, judo i sumo w kategorii wiekowej senior i junior.
 13. Ju-jitsu - judo, podobieństwa i różnice.
 14. Podaj definicję tańca i jego rodzaje.
 15. Co to jest metrum, podaj metrum polskich tańców narodowych
 16. Co to jest nordic walking? Wymień walory tej formy rekreacji.
 17. Aspekty zdrowotne i korzyści wynikające z prawidłowej techniki nordic walking.
 18. Na podstawie badań naukowych porównaj skuteczność odziaływania na organizm (zdrowie) marszu z kijami i bez kijków.
 19. Wymień elementy techniczne łyżwiarstwa podstawowego. Przedstaw metodykę nauczania jednego z nich.
 20. Rola i walory turystyki oraz krajoznawstwa w szkole.

Zakład Nauk Humanistycznych i Społecznych

 1. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania edukacji i sytuacji ucznia (ubóstwo, bezdomność, patologia życia społecznego, nierówności edukacyjne).
 2. Cechy procesu wychowania. Psychospołeczne uwarunkowania procesu wychowania.
 3. Rola edukacji w społeczeństwie demokratycznym - pojęcie edukacji, funkcje, zadania, priorytety. Polskie bariery edukacyjne.
 4. Proces wychowania w koncepcjach psychologicznych i pedagogicznych.
 5. Funkcje i zadania wychowawcy klasy.
 6. Cele lekcji wychowawczej i kryteria doboru treści lekcji wychowawczej.
 7. Metody wychowania oraz formy oddziaływań wychowawczych.
 8. Zasady stosowania nagród i kar.
 9. Cele i metody samowychowania.
 10. Wpływ grupy na ucznia oraz wyznaczniki pozycji ucznia w klasie.
 11. Zjawiska patologiczne w szkole. Agresja, przemoc, uzależnienia.
 12. Trudności wychowawcze. Przyczyny trudności wychowawczych, ich profilaktyka i terapia, przejawy trudności wychowawczych.
 13. Specyficzne potrzeby edukacyjne. Rodzaje dysleksji i jej objawy, przyczyny dysleksji.
 14. Czynniki efektywności pracy nauczyciela.
 15. Podmiotowość nauczyciela i jej uwarunkowania.
 16. Osobowość i kompetencje zawodowe nauczyciela.
 17. Czynniki opisujące rodzinę jako środowisko wychowawcze.
 18. Funkcje i typologia rodziny.
 19. Przejawy dysfunkcji rodziny i błędów wychowawczych rodziców.
 20. Warunki prawidłowego porozumiewania się w szkole, strategie rozwiązywania konfliktów szkolnych.

Zakład Historii i Organizacji Kultury Fizycznej

 1. Wychowanie fizyczne i igrzyska olimpijskie w antycznej Grecji.
 2. Przedstawiciele i ich poglądy – Wymienić przedstawicieli polskiego Odrodzenia i mówić ich poglądy na temat aktywności fizycznej człowieka.
 3. Wychowanie fizyczne w szkołach Komisji Edukacji Narodowej (KEN) w Polsce.
 4. Henryk Jordan i jego idea gier i zabaw ruchowych oraz ogrodów jordanowskich.
 5. Początki i rozwój działalności „Sokoła” na ziemiach polskich.
 6. Kształcenie nauczycieli wychowania fizycznego w Polsce.
 7. Powstanie i rozwój Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.
 8. Uniwersalny charakter idei olimpijskiej.
 9. Pierre de Coubertin i jego założenia teoretyczne ruchu olimpijskiego.
 10. Współczesny model kultury fizycznej w Polsce w XXI wieku.
 11. Zagrożenia współczesnego ruchu olimpijskiego i współczesnego sportu.
 12. Elementy ceremoniału olimpijskiego podczas igrzysk.
 13. Charakterystyka monografii naukowej.
 14. Główne metody badań naukowych oraz metoda zastosowana w pracy.
 15. Rola literatury fachowej w przygotowaniu teoretycznym pracy naukowej na przykładzie własnym.
 16. Uwarunkowania kadrowe w realizacji pracy historycznej – na przykładzie własnym.
 17. Baza materialna i warunki finansowe w historycznej pracy dyplomowej – na przykładzie własnym.
 18. Rola aneksów w pracy o profilu historycznym – na przykładzie własnym.
 19. Ilustracje i ich znaczenie w pracy historycznej – na przykładzie własnym.
 20. Przypisy i ich rodzaje w pracy historycznej na przykładzie własnym.

Zakład Nauk Fizjologicznych

 1. Budowa włókna mięśniowego oraz sarkomeru.
 2. Mechanizm skurczu mięśnia.
 3. Rodzaje włókien mięśniowych i ich charakterystyka.
 4. Jednostka motoryczna, jej rodzaje, rekrutacja jednostek motorycznych.
 5. Siła mięśniowa i czynniki warunkujące siłę mięśniową.
 6. Automatyzm serca.
 7. Fazy cyklu pracy serca.
 8. Opisz wymianę gazową na poziomie płuc i tkanek.
 9. Czym jest i od czego zależy wydolność beztlenowa człowieka?
 10. Reakcja organizmu na wysiłek statyczny.
 11. Reakcja organizmu na wysiłek dynamiczny.
 12. Czym jest i od czego zależy wydolność tlenowa człowieka?
 13. Rola hormonów w adaptacji do wysiłku fizycznego.
 14. Rola enzymów w monitorowaniu różnych typów wysiłku fizycznego.
 15. Systemy energetyczne sportowca.
 16. Mechanizm regeneracji mięśni szkieletowych.
 17. Stres oksydacyjny i antyoksydanty.
 18. Czym jest dynamometria, sposoby jej przeprowadzenia.
 19. Czym jest dźwignia i jakie znasz ich rodzaje?
 20. Wymień miary wydolności tlenowej.

Zakład Nauk Morfologicznych, Biologii i Nauk o Zdrowiu

 1. Omów połączenia stawowe w obrębie kończyny górnej, wymień ruchy możliwe do wykonania w omawianych stawach i grupy mięśniowe które za nie odpowiadają.
 2. Omów połączenia stawowe w obrębie kończyny dolnej, wymień ruchy możliwe do wykonania w omawianych stawach i grupy mięśniowe które za nie odpowiadają.
 3. Omów budowę kręgosłupa z uwzględnieniem: połączeń w jego obrębie, ruchów i grup mięśniowych za te ruchy odpowiedzialnych.
 4. Przedstaw różne podziały układu nerwowego i omów budowę oraz funkcję półkul mózgu uwzględniając obszary odpowiedzialne za czynności ruchowe.
 5. Omów drogi wstępujące i zstępujące rdzenia kręgowego zaangażowane w realizację czynności ruchowych.
 6. Omów budowę i funkcję móżdżku.
 7. Omów unerwienie wybranej okolicy ciała: głowy i szyi (nerwy czaszkowe) lub kończyny górnej lub kończyny dolnej lub tułowia (nerwy rdzeniowe).
 8. Wymień i omów jakie elementy stylu życia mają wpływ na stan zdrowia.
 9. Wyjaśnij pojęcie - choroby cywilizacyjne, podaj przykłady i wymień.
  najczęstsze czynniki ryzyka.
 10. Podaj obszary zainteresowania edukacji zdrowotnej mające zastosowanie w nabywaniu i podnoszeniu kompetencji ważnych w promocji zdrowia i profilaktyce w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych.
 11. W oparciu o piramidę zdrowego żywienia omów zasady racjonalnego żywienia dzieci w wieku szkolnym.
 12. Rola warzyw i owoców w przeciwdziałaniu zagrożeniom ze strony chorób XXI wieku.
 13. Wymień i omów zachowania prozdrowotne i antyzdrowotne.
 14. Co to jest edukacja zdrowotna i omówić jej podstawowe zadania.
 15. Rodzaje, budowa i rola tkanki tłuszczowej w organizmie człowieka
 16. Budowa i funkcje tkanki łącznej płynnej na przykładzie krwi człowieka
 17. Charakterystyka i znaczenie biologiczne procesu mejozy.
 18. Charakterystyka faz i regulacja hormonalna cyklu menstruacyjnego.
 19. Przebieg i znaczenie procesu spermatogenezy.
 20. Budowa i funkcja włókna mięśniowego (miocytu) tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej szkieletowej.

Zakład Fizjoterapii

 1. Proszę podać główne założenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.
 2. Proszę podać typowe objawy porażenia nerwu twarzowego. Podaj główne założenia fizjoterapii.
 3. Główne założenia postępowania fizjoterapeutycznego u kobiet po mastektomii.
 4. Proszę opisać rolę fizjoterapeuty w klubie sportowym.
 5. Przeciwskazania do usprawniania fizjoterapeutycznego u pacjenta onkologicznego.
 6. "Czerwone fagi" w postepowaniu fizjoterapeutycznym mogące wskazywać na chorobę nowotworową pacjenta.
 7. Główne zasady pomiaru i zapisu zakresu ruchów w stawach według SFTR.
 8. Skala oraz zasady oceny siły mięśniowej wg. Lovetta.
 9. Główne zasady PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation).
 10. Badanie podmiotowe i przedmiotowe przed zabiegiem terapii manualnej.
 11. Testy funkcjonalne oceniające statykę miednicy.
 12. Reguła wklęsło-wypukła wg. Kaltenborna.
 13. Opisz metodą badania czucia powierzchownego, głębokiego i mieszanego (korowego) w badaniu przedmiotowym pacjenta.
 14. Opisz główne objawy i testy diagnostyczne w przypadku zapalenia kaletki: biodrowo-lędźwiowej, pośladkowej i kulszowo-goleniowej.
 15. Opisz metodę wykonania testu Lovetta na mięsień krawiecki i podgrzebieniowy w skali od 0-5.
 16. Opisz różnicę pomiędzy protruzję tylno-boczną pierwotną a wtórną. Określ różnice w prowadzeniu terapii.
 17. Opisz strategię leczenia skręcenia inwersyjnego stawu skokowego.
 18. Wymień zasady rządzące rozwojem motorycznym człowieka
 19. Wymień osiem kontrowersyjnych grup ćwiczeń, które mogą mieć negatywny wpływ na sprawność i zdrowie człowieka.
 20. Wymień ćwiczenia ramion i obręczy barkowej oraz tułowia.

Zakład Rehabilitacji

 1. Zaburzenia pozamotoryczne występujące u pacjentów z przepukliną oponowo-rdzeniową.
 2. Rozwój ilościowy i jakościowy występujący w 3 miesiącu życia.
 3. Mózgowe porażenie dziecięce - definicja i czynniki ryzyka.
 4. Przedstaw postępowanie fizjoterapeutyczne u pacjenta ze skoliozą idiopatyczną.
 5. Omów aktywność fizyczną w I, II i III trymestrze ciąży.
 6. Omów zasady funkcjonowania Fundacji Aktywnej Rehabilitacji.
 7. Zapobieganie zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych i miednicy
  - cele fizjoterapii w zapobieganiu zakrzepicy żył
  - stosowane ćwiczenia - metody
  - różnice w prowadzeniu grup o małym i dużym ryzyku
 8. Fizjoterapia na oddziałach chirurgicznych
  - ćwiczenia oddechowe
  - ćwiczenia efektywnego kaszlu
  - wspomaganie efektywnego kaszlu (oczyszczanie drzewa oskrzelowego)
 9. Niewydolność serca - krążenia
  - definicja
  - etiologia (przyczyny sercowe i pozasercowe)
  - objawy
  - klasyfikacja stopnia niewydolności krążenia wg. NYHA
  - wybranie modelu rehabilitacji dla chorego w II stopniu niewydolności
 10. Miażdżyca zarostowa tętnic kończyn dolnych
  - definicja
  - etiologia
  - objawy
  - stopień zaburzeń krążenia obwodowego wg. Fontaine’a
  - "złoty standard" rehabilitacji w MZTKD
 11. Wskaż możliwości wykorzystania terapii zajęciowej u różnych pacjentów.
 12. Zespół skrzyżowanie górnego – podaj przyczyny występowania, wymień zaangażowane mięśnie, podaj ich przyczepy i funkcję, przedstaw sposób pracy czynnej i biernej oraz zaproponuj autoterapię.
 13. Uszkodzenie/przeciążenie pierścienia rotatorów barku – podaj przyczyny występowania, wymień zaangażowane mięśnie, podaj ich przyczepy i funkcję, przedstaw sposób pracy czynnej i biernej oraz zaproponuj autoterapię.
 14. Zespół bólu okołokrętarzowego - podaj przyczyny występowania, wymień zaangażowane mięśnie przyczepiające się do krętarza większego, podaj ich przyczepy i funkcję, przedstaw sposób pracy czynnej i biernej oraz zaproponuj autoterapię.
 15. Badanie i planowanie procesu fizjoterapii po urazach rdzenia kręgowego
 16. Badanie i ocena pacjenta po udarze mózgu.
 17. Metody neurofizjologiczne stosowane w neurorehabilitacji.
 18. Upadki osób starszych - definicja, przyczyny, zapobieganie, nauka wstawania po upadku.
 19. Wysiłkowe nietrzymanie moczu, pęcherz nadreaktywny, naglące nietrzymanie moczu - definicja, przyczyny, postępowanie fizjoterapeutyczne (trening mięśni dna miednicy, wyciszanie pęcherza, prawidłowe nawyki toaletowe).
 20. Intensywna terapia
  - zasady postępowania z chorym nieprzytomnym
  - fizjoterapia u osób nieprzytomnych
  - utrudnienia dla fizjoterapeuty z chorym na intensywnej terapii.